Pages

25 Aralık 2010 Cumartesi

Videolu ingilizce dersleri

Hoş geldiniz bedava videolu ingilizce dersi mi almak istiyorsunuz ? Aşşağıdaki dersleri almak için bu link e tıklayınız : http://www.ozkancelen.com
The Alphabet : Alfabe  .
İngilizce ile Türkçe arasındaki bazı farklar
Pronouns : Zamirler  Adverbs of time : Zaman Zarfları  
Simple Present Tense (am,is,are) : Durum Cümlesi (olmak) 

Simple Present Tense (do,does)  : Hareket Cümlesi (yapmak) 
Singular and Plural : Tekil ve Çoğul  
Adverbs of Frequency : Sıklık Zarfları

Numbers : Sayılar  (Sıfır - Trilyon)  Daily Speaking : Günlük Konuşma (Tanışma ve Selamlaşma) 
Telling the time  : Saati sorma ve söyleme 

Ordinal Numbers  : Sıra Sayıları

The Colours  :  Renkler
Demonstrative Adjectives (this, that, these, those) : İşaret Sıfatları 

Prepositions for place  :  Edatlar (yer zarfları)

There is & There are :  Bulunmak Cümlesi  - 1  
There is & There are : Bulunmak Cümlesi - 2
There is  There are  : UYGULAMA
Verbals (to/ing)  : Fiilimsiler

Can, Should, Must, Have to (Modals): Modallar genel bakış

Can : Yapabilirlik Cümlesi

Should : Tavsiye Cümlesi 
Had Better : ..sa iyi olur Cümle Kalıbı 
Must : Mecburiyet Cümlesi

Have to : Zorunluluk Cümlesi

The / a / an Articles : Belirteçler 

Have got- Has got : Sahip olmak

Would like to : 'İstemek' Cümle Yapısı 

Ordering in a restaurant : Bir Restoranda Sipariş Verme  Apostrophe : Kesme işareti  
Apostrophe : Kesme İşareti (eski)
Comparatives : Karşılaştırma Cümleleri (daha)

Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri (en)

Similarities : Benzerlikler (like, as ... as) 


Comparatives and Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri

Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali tanıtım 

Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali örnekler 
Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali cevap verme 
Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri Durum hali (eski)

Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali (eski)

Shall & Let's : Teklif Cümleleri

Future Tense : Gelecek zaman (will)  

Future Tense : Gelecek zaman (will & be going to)  

Future Tense Examples : Gelecek Zaman Örnekleri     

Future Tense : Gelecek zaman 1 (eski) 
Future Tense : Gelecek Zaman  2  (eski)   
Present Continuous Tense : Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense : UYGULAMA

Boiled and Pounded Wheat Meal : Bulgur Pilavı

Baked Potato : Kumpir (Aktivite)

Simple Past Tense : -di'li Geçmiş Zaman 1

Simple Past Tense : -di'li Geçmiş Zaman 2

Irregular Verb List : Düzensiz Fiiller Listesi  

Be able to : -ebilmek Cümle yapısı

Tag Questions : Teyit Soruları
Would You Mind : Sakıncası Yoksa... Cümle Kalıbı 
Connecting Adverbs (and, also, besides, furthermore, likewise, moreover )- Bağlaç Zarflar - 1 
Connecting Adverbs (because, now that, since, even though, although, though)- Bağlaç Zarflar - 2 
Connecting Adverbs (but, however, nevertheless, nontheless, still, anyway)- Bağlaç Zarflar - 3 
Connecting Adverbs (so, accordingly, consequently, hence, thus, then, for that reason, that's why)-Bağlaç Zarflar -4 
Conditional Connectives (whether or not, unless, if not)- Koşul Bağlaçlari 
In Case and Even If - "...diye" ve "olsa bile" Baglaclari 
Infinitives ...too...to  : -mayacak kadar... Cümle Yapısı    Infinitives ...enough...to : -acak kadar... Cümle Yapısı             Paired Conjunctions - Both..and : Hem..hem de  Paired Conjunctions - Not only...but also : Sadece...değil...aynı zamanda... Paired Conjunctions - Either...or : Ya... ya da...  Paired Conjunctions - Neither...nor : Ne...ne de..  Causative Verbs - Ettirgen Fiiller  Active & Passive Causative - Etken & Edilgen Ettirgen  
If Conditionals : Şart Cümleleri

Relative Clauses : Tamlama Cümleleri

Tenses in English : İngilizcedeki 16 zamanın genel anlatımı

I wish : " Keske " Cümle Yapısı

Present Perfect Tense : Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman
Just.. Yet.. Already - Daha şimdi.. Henüz.. Zaten.. Zaman Zarfları  
Present Perfect Continuous : Sürekli Geçmiş Zaman

Past Perfect Tense : Mişli Geçmiş Zaman

Past Perfect Continuous : Sürekli Miş’li Geçmiş Zaman

Passive Voice : Edilgen Cümle

Reported Speech : Dolaylı Anlatım

Reported Speech : Dolaylı Soru

Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri-1- Kelimeleri Hissetmek  Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri -2- Çıkarım Yapmak